Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu mẹo vặt linh tinh ....

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

Dịch vụ Thơ Máy - (Máy làm thơ )

http://lamtho.vn/thomay/index.php?q=tutaochude#bottomThể loại:
Chủ đề do người dùng tự tạo

Thơ Máy theo chủ đề tự tạo

Nhập các từ khóa thể hiện chủ đề, mỗi từ khóa không quá 4 từ, cách nhau bởi dấu phẩy “,” hoặc xuống dòng.